Opći uvjeti ugovora o učenju stranog jezika i ostalog obrazovanja

A: Opće odredbe

 1. Opći uvjeti ugovora o učenju stranog jezika i ostalog obrazovanja obvezni su za potpisnike tih ugovora u smislu odredbe članka 295. Zakona o obveznim odnosima.
 2. Škola stranih jezika-Žiger (dalje u tekstu: Škola) je obvezna osigurati prostor, sredstva i vrijeme za kvalitetno obavljanje nastave prema ugovorenom programu, održavati nastavu u skladu s godišnjim planom i programom te općim aktima Škole, a po završetku programa organizirati polaganje ispita za provjeru znanja i stjecanje odgovarajuće svjedodžbe.
 3. Polaznik programa za obrazovanje odraslih (osoba koja u trenutku zasnivanja ugovornog odnosa ima navršenih 15 godina života) stječe pravo na izdavanje svjedodžbe s pravom javnosti o završenom stupnju stranog jezika po programima temeljenim na Zajedničkom europskom okviru za jezike, ukoliko postigne pozitivan uspjeh na završnom ispitu za određeni stupanj stranog jezika.
 4. Programi koje Škola izvodi su sljedeći:
  • a) Predškolski i đački - Opći jezik, za uzrast 4 -15 godina starosti;
  • b) Obrazovanje odraslih, uzrast stariji od 15 godina i to:
   • 1. Opći strani jezik, stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1 i C2,
   • 2. Pripremni programi za međunarodne ispite: PET, FCE, CAE, CPE
   • 3. Specijalizirani programi (medicinski, pravni, poslovni, tehnički)
  • c) Ostalo obrazovanje
   • 1. Program govorništva
 5. Grupe se formiraju sa standardno 8-14 polaznika. U slučaju formiranja grupe s više, odnosno manje polaznika, provodi se korekcija satnice. Odluku o opravdanosti rada male nestandardne grupe donosi ravnatelj. Za svakog nedostajućeg polaznika u grupi manjoj od 8 broj sati smanjuje se za dva. Minimalni broj polaznika u grupi je 3, a minimalna satnica je 60 sati. Ova odredba ne odnosi se na 60-satni program govorništva. U grupi s više od 14 polaznika, a kada grupa ne pristaje na podjelu u dvije grupe, satnica se povećava za dva sata po svakom dodatnom polazniku iznad 14. Broj polaznika nikako ne može biti veći od 16.
 6. Naručitelj u smislu ovog Ugovora je fizička ili pravna osoba koja je svojom voljom sebe ili drugu osobu, primjerice svoje maloljetno dijete ili zaposlenika, upisala u program odnosno modul obrazovanja stranog jezika, te se za tu uslugu obvezala Školi platiti školarinu.
 7. Polaznik u smislu ovog Ugovora je punoljetna osoba koja je svojom voljom ili voljom naručitelja, te maloljetna osoba koja je voljom naručitelja, upisana u program odnosno modul obrazovanja stranog jezika.

B: Cijena

 1. Cijena programa određena je Cjenikom za tekuću školsku godinu objavljenom na oglasnoj ploči Škole, a Cjenik je sastavni dio Općih uvjeta ugovora o učenju stranog jezika i ostalog obrazovanja.
 2. Škola pridržava pravo izmjene cijene programa samo za dio koji naručitelj do tog trenutka još nije platio, i to samo u slučaju promjene poreznog propisa ili promjene tečaja domaće valute u odnosu na euro za više od 10% u odnosu na tečaj utvrđen 01. rujna tekuće školske godine.
 3. Cijenu programa naručitelj se obvezuje platiti u 10 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvih 9 dospijeva do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec, dok 10., posljednji obrok, dospijeva najkasnije do dana održavanja završnog ispita.
 4. Na dospjele, a neizvršene uplate Škola obračunava zakonsku zateznu kamatu.

C: Popusti

 1. Na osnovnu, Cjenikom određenu cijenu drugog, prema nazivu abecednim redom upisanog programa jednog polaznika, isti ostvaruje popust od 10%. Na osnovnu, Cjenikom određenu cijenu trećeg i svakog daljnjeg upisanog programa jednog polaznika, isti ostvaruje popust od 20%.
 2. Za polaznike koji se financiraju iz istog obiteljskog izvora, prema imenu abecednim redom drugi upisani polaznik iz iste obitelji ostvaruje popust od 10%, a svaki daljnji član popust od 20% osnovne cijene programa određene Cjenikom.
 3. Polaznik koji u Školi pohađa određeni program neprekidno najmanje pet godina i glede kojeg se uredno podmiruju obveze prema Školi, ostvaruje pravo na popust za vjernost školi od 5% osnovne cijene programa određene Cjenikom.
 4. Ukoliko polaznik ostvaruje popust po osnovi drugog programa i po osnovi obiteljskog zajedničkog izvora plaćanja te po osnovi vjernosti školi, tada se redoslijed popusta određuje na sljedeći način: a) program; b) izvor plaćanja; c) vjernost. Popusti se obračunavaju redom kako je gore navedeno, s time da polaznik može ostvariti popust po najviše dva prethodno navedena kriterija.
 5. Za uplatu cjelokupnog iznosa za program do 30. rujna tekuće školske godine Škola odobrava dodatni popust od 5% koji se pribraja popustima temeljem točaka 1.-5. ovog poglavlja.
 6. Bez obzira na pravo polaznika na popust temeljem prethodnih točaka ovog poglavlja ukupan iznos popusta za polaznika ne može biti veći od 25%.
 7. U grupama s pet i manje polaznika popusti se ne odobravaju.
 8. Polaznik glede kojeg postoji zakašnjenje s uplatom jednog mjesečnog obroka dulje od 30 dana gubi pravo na sve popouste na koje bi temeljem prethodnih točaka ovog poglavlja imao pravo.

D: Obaveze polaznika i naručitelja

 1. Polaznik odnosno naručitelj je obavezan o svom trošku nabaviti udžbenike i pribor prema ugovorenom programu te redovito pohađati nastavu.
 2. Naručitelj je obavezan uplaćivati školarinu prema utvrđenoj dinamici na račun Škole ili uplatom na blagajni Škole.
 3. Polaznik odnosno naručitelj su obavezni poštivati pravila kućnog reda i međusobnih odnosa polaznika i Škole.

E: Naknadni upisi

 1. Ako polaznik upiše program nakon osam ili više održanih sati nastave, obveza će za njega biti smanjena za utvrđeni broj sati.

F: Ispis

 1. Samovoljni prestanak pohađanja prije završetka programa ne oslobađa naručitelja obveze plaćanja cjelokupnog iznosa školarine.
 2. U slučaju:
  • a. bolesti koja prema pisanoj potvrdi ovlaštenog liječinika traje duže od mjesec dana,
  • b. preseljenja polaznika u drugo mjesto boravka koje je od mjesta održavanja nastave udaljeno najmanje 50 km,
  • c. promjene radnog vremena na radnom mjestu ili rasporeda u školi koji onemogućava redovito pohađanje nastave,
  • d. nastanka drugih objektivnih okolnosti, polaznik odnosno naručitelj može zatražiti raskid ugovora o učenju stranog jezika ili obrazovanju na način da Školi dostavi pisani i relevantnom dokumentacijom potkrijepljen zahtjev za ispis. Ukoliko je polazniku odobren ispis, polaznik je dužan platiti iznos sukladno broju ostvarenih sati u skupini do dana podnošenja zahtjeva za ispis odnosno raskid ugovora.
 3. U slučaju sporazumnog raskida ugovora iz točke 2. ranije uplaćeni iznos školarine polaznik može prenijeti samo u sljedeću školsku godinu.

G: Završne odredbe

 1. Eventualne nesuglasice polaznik odnosno naručitelj i Škola će nastojati riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće ugovaraju nadležnost suda u Varaždinu.

Ravnatelj, Marko Žiger, prof. v.r.
U Varaždinu, listopad 2016.